Cennik

– Apartament – od 360,00 zł za dobę do 6-osób*

– Pokoje – od 120,00 zł za– dobę do 2-osób*

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku, spokoju i ciszy.

* w zależności od okresu roku, długości pobytu i ilości osób

Doba w naszym gospodarstwie TWÓJ RAJ rozpoczyna się od godziny 15.00 -16.00 a kończy się o godzinie 11.00. Możliwy jest wcześniejszy przyjazd jak i dłuższy pobyt, ale po wcześniejszym uzgodnieniu.

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości około 30% na rachunek podany w zakładce KONTAKT, natomiast pozostała część zapłaty za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.

WYCIĄG z Regulaminu Pobytu

  1. Właściciel udostępnia Wynajmującemu pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętego Gospodarstwa i ich stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń, a Wynajmujący zobowiązuje się używać pomieszczenia zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem oraz Regulaminem Pobytu. Po zakończeniu wynajmu Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był w dniu przyjazdu oraz zobowiązany jest oddać je wysprzątane w takim stanie (lub bardzo podobnym) w jakim je odebrał w dniu przyjazdu.
  2. Wynajmujący w chwili odbioru pokoju, apartamentu lub całości Gospodarstwa Agroturystycznego TWÓJ RAJ w niektórych przypadkach musi uiścić kaucję gwarancyjną, która podlega zwrotowi niezwłocznie po oddaniu lokalu Wynajmującemu, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu gospodarstwa powstałych w trakcie wynajmu lub wymagające ponadstandardowego sprzątania wewnątrz (tj; niepozmywane naczynia, poplamiona pościel, brudny piekarnik itp.) lub na zewnątrz gospodarstwa. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody lub jeżeli kaucja nie była pobrana Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu wyjazdu.
  3. Na terenie Gospodarstwa obowiązuje segregacja odpadów według wskazówek udzielonych przez Właściciela w dniu przyjazdu i do czego Wynajmujący ma obowiązek się dostosować w ciągu całego okresu pobytu.
  4. Właściciel wskazuje Wynajmującemu miejsce postoju samochodów, rowerów ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie Gospodarstwa samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
  5. Wynajmujący nie może bez zgody Właściciela podnajmować ani użyczać pomieszczeń lub miejsc noclegowych dla innych osób a ewentualny przyjazd dodatkowych osób wymaga dodatkowej opłaty.
  6. Wynajmujący skracający okres pobytu nie otrzymuje zwrotu należności za niewykorzystane noclegi oraz rezygnacja z wynajmu bez względu na przyczynę lub niezjawienie się Wynajmującego w ciągu 24 godzin od terminu określonego w regulaminie pobytu w Tarnopolu 7a, uważa się za odstąpienie od realizacji niniejszej umowy a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  7. Właściciel udostępniając Wynajmującym: rowery, łódkę, saunę, quada, staw wodny (służący jedynie do połowu ryb i do którego OBOWIĄZUJE bezwzględny Zakaz wchodzenia do wody) oraz ewentualne inne urządzenia lub wyposażenie będące w użytkowaniu Gospodarstwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym TWÓJ RAJ.
  8. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami gospodarstwa a przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie po sobie na zewnątrz gospodarstwa podczas całego okresu trwania pobytu należy do Wynajmującego. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Wynajmującego.
  9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  10. Wynajmujący wpłacając zaliczkę na pobyt przyjmuje do wiadomości warunki niniejszego Wyciągu z Regulaminu i jednocześnie ma obowiązek w dniu przyjazdu z dokładnym zapoznaniem się Regulaminu Pobytu dostępnym w miejscu widocznym w każdym pokoju oraz apartamencie.
Menu